Persondata og databehandling for eKvators kunder

Den 25. maj 2018 er nye EU regler vedr. persondata trådt i kraft. Som virksomhed, der også håndterer persondata, har vi selvfølgelig vores politik på området opdateret. GDPR (General Data Protection Regulation) - på dansk “Databeskyttelsesforordningen”, er EUs nye persondatalovgivning. Formålet er at beskytte borgere i EU mod misbrug via deres personlige data.

Vores politik vedr. GDPR skal sikre ansøgere, samarbejdspartnere, ansatte, kunder, kunders kunder og deres medlemmer, at persondata bliver håndteret på forsvarlig vis.

Herunder kan du læse, hvordan vi håndterer data på forskellige områder.

Kundedata

I forbindelse med indgåelse af et kundeforhold hos eKvator behandler og opbevarer vi følgende data:

  • CVR-nr.
  • Virksomhedsnavn
  • Faktureringsadresse
  • Telefonnummer
  • Faktura-e-mail
  • Evt. leveringsadresse
  • Navn på bestiller/kontaktperson
  • Bestillers/kontaktpersonens telefonnummer
  • Bestillers/kontaktpersonens e-mail

Desuden opbevarer vi data om udførte opgaver herunder grafiske-, tekst- eller digitale-opgaver.

Vi opbevarer data herunder originale logo-filer, grafiske materialer og andet, som kunden kan have gavn af at kunne tilgå senere – også efter endt kundeforhold. Dataene behandles og opbevares, så længe dit kundeforhold hos eKvator er intakt og op til 10 år efter sidste bestilling eller ind til du beder os om at slette dem.

Hvis du har bestilt et fysisk produkt til levering, vil de relevante oplysninger vedrørende din leveringsadresse blive udleveret til tredjepart. Der kan i tilfælde heraf f.eks. være tale om et eksternt trykkeri og/eller fragtfirma.

Ligeledes opbevarer vi data om udførte opgaver og betaling jf. lovkrav i Regnskabsloven og fra SKAT.

Adgang til data

eKvators medarbejdere, herunder medarbejdere i tilknyttede selskaber, har udelukkende adgang til kundens data i det omfang det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet.

Uanset om vi behandler dine virksomhedsoplysninger med henblik på gennemførelsen af en enkeltstående ordre eller opfyldelsen af en service-aftale, vil vi altid behandle dine oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dataansvar

Du er som kunde selv dataansvarlig og dermed juridisk ansvarlig for al data, der behandles og opbevares på webhotellet. Med kundedata menes enhver information, der er placeret på webhotellet herunder websites, billeder, video, øvrigt databaseindhold, e-mails og evt. persondata.

eKvator databehandler på opfordring disse web-data, men tager ikke stilling til dataene og foretager ej heller nogen juridisk evaluering heraf. Støder eKvator på åbenlyst ulovligt indhold – f.eks. børneporno, forsøg på phishing e.l. vil vi dog handle som et ansvarligt firma ved at informere de relevante myndigheder.
I andre tilfælde vil eKvator udelukkende handle, såfremt vi af kunden er blevet bedt derom eller, hvis det bliver os pålagt af en domstol eller anden relevant myndighed.

Opbevaring af data fra Web-løsninger

Vores hosting-udbyder WebSolutions stiller et dedikeret serverområde, sikret ved adgangskode, til rådighed for kunden. Desuden oprettes en særskilt database med unik bruger identifikation, til brug for kundens data. Det er kundens ansvar at data krypteres og adgangskoder opbevares sikkert i det omfang dette er påkrævet af persondataloven.

Ønskes der en databehandleraftale direkte med WebSolutions – ret henvendelse til eKvator: Lars Bentzen.

Data samt backup af samme er fysisk placeret på servere og udstyr beliggende i hostingcenter hos Sentia A/S, Smedeland 32, Glostrup, Danmark.

Sikkerhed

Adgang til kundens data er sikret ved firewall. Der foretages periodiske opdateringer/patches af server/systemer samt løbende antivirus scanning.

Fysisk adgang til WebSolutions’s servere og udstyr er begrænset til godkendt personale, samt de af Sentia A/S godkendte medarbejdere. Der er adgangskontrol i form af sluse med Iris scan, pin-kode, adgangskort samt nøgle til WebSolutions’s udstyr. Herudover er området videoovervåget.

eKvator giver kunden mulighed for at sende data til/fra WebSolutions servere via SSL krypteret forbindelse.

Der foretages en løbende log af mislykkede login via FTP. Hvis der inden for en periode registreres et nærmere fastsat antal på hinanden følgende afviste adgangsforsøg fra samme bruger, blokeres brugerens IP automatisk for yderligere login i en periode.

Backup/log

WebSolutions logger adgang til systemerne og tager daglig backup af kundens data på webhotellet og dertil hørende database server.

WebSolutions opbevarer backup samt logs i op til 12 måneder, hvorefter data slettes. Dette gælder også efter aftalens ophør. eKvator opbevarer data jf. punktet kundedata ovenfor.

Fortrolighed

eKvator forpligter sig til ikke at videregive oplysninger om kunden og kundens data, herunder dennes kunder, til tredjepart, med mindre det sker som led i opfyldelsen af et lov- eller myndighedskrav.

Cookies

Til alle nye websites leveres automatisk Cookie notifier og tilhørende disclaimer tekst.

Ændring af data

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du har ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på info@e-kvator.com. eKvator kan i forbindelse med portabilitet af data kræve et gebyr for arbejdet.

Sletning af data

eKvator forpligtiger sig til i forbindelse med reparation, genanskaffelse, kassation eller salg af datamedier, at destruere eventuelle udgåede datamedier. Dette vil ske enten ved dataoverskrivning med specialprogram, eller ved destruktion eller afmagnetisering af selve datamediet.

På anmodning fra kunden kan eKvator slette data vedrørende kunden bortset fra data, som skal opbevares jf. lovkrav fx betalingsoplysninger. eKvator kan i forbindelse med sletning af data kræve et gebyr for arbejdet.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedr. hvordan eKvator håndterer persondata, eller ønsker du yderligere information om vi ligger inde med data, der vedrører dig og din virksomhed, er du velkommen til at sende os en mail på info@e-kvator.com.

www.e-kvator.com bruger cookies

Cookies er digitale informationspakker, som bruges på hjemmesiden. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. --
Læs mere om cookies på www.e-kvator.com